Skip to main content

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Solar-Energia

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez: SOLAR ENERGIA WANKOWICZ GLEZER SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10M 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP: 9261685562, REGON: 388372979, KRS: 0000888302, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepsolar.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez SOLAR ENERGIA WANKOWICZ GLEZER SPÓŁKA JAWNA usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§1 Definicje
 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Wysyłka – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Przewoźnika, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Przewoźnik – oznacza podmiot, który na zlecenie Sprzedawcy dostarcza Towary do Klientów:
  • a) JAS
  • b) GLS
  • c) SUS
  • d) GEODIS
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.
 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 7. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 8. Biuro sprzedawcy – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: SOLAR ENERGIA WANKOWICZ GLEZER SPÓŁKA JAWNA, ul. Piastów 10M, 66-600 Krosno Odrzańskie
 9. Sprzedawca – oznacza SOLAR ENERGIA WANKOWICZ GLEZER SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10M 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP: 9261685562, REGON: 388372979, KRS: 0000888302; e-mail: biuro@sklepsolar.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 10. Strona Internetowa Sklepu oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.sklepsolar.pl .
 11. Sklep -oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklepsolar.pl .
 12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 13. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej (forma dokumentowa), na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Magazyn Sprzedawcy – oznacza punkt znajdujący się pod adresem: Regesta S.A, Ul. Logistyczna 1, 55-020 Krajków. , w którym następuje wydawanie oraz wysyłka Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz do którego należy zwrócić zakupiony Towar w przypadkach określonych w Regulaminie i przepisach prawa.
§2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności sprzedawcy, jak również działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu.
§3 Rejestracja
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i jest zobowiązany do akceptacji jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia utworzenie Konta Klienta, a tym samym zakup Towaru.
 5. W trakcie Rejestracji Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji umowy na świadczenie usługi Prowadzenie Konta Klienta oraz uzyskania możliwości zakupu Towarów. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w § 10.
 6. W trakcie Rejestracji Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. W trakcie Rejestracji Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej drogą elektroniczną na podany podczas Rejestracji adres e-mail.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§4 Zamówienia
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMÓW”.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru i jego ilość, a także cechy identyfikujące Towar spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz określa sposób i adres Wysyłki oraz formę płatności, a także podaje swoje dane teleadresowe.
 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej podaje w szczególności: nazwę Towaru i jego ilość, a także cechy identyfikujące Towar spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz określa sposób i adres Wysyłki oraz formę płatności, a także podaje swoje dane teleadresowe i wskazuje, wedle wyboru swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia z obowiązkiem zapłaty (potwierdzenie zawarcia Umowy) i wysyła fakturę proforma.
 8. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy (przesyła Ofertę w rozumieniu przepisów k.c.), w formie wiadomości mailowej (lub w formie papierowej na adres korespondencyjny wskazany przez klienta) i wysyła fakturę proforma. Każdorazowo przed zawarciem Umowy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Wysyłkę, jak też o wszystkich ewentualnych dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
 9. Zawarcie Umowy następuję:
  • a) w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu – w chwili wysłania formularza zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie na Stronie Internetowej Sklepu przycisku „ZAMÓW”.
  • b) w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie – w chwili zaakceptowania przez Klienta złożonej przez Sprzedawcę Oferty, stosownie do treści § 4 ust. 8.
 10. Po opłaceniu przez Klienta faktury proforma lub dokonania płatności gotówką, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (lub w inny wybrany przez Klienta sposób) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
§5 Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT. W cenie towaru nie ma zawartego kosztu wysyłki. Wysyłka towaru za granicę jest możliwa, ale podlega oddzielnej opłacie, której wysokość będzie przedstawiona w podsumowaniu zamówienia.
 2. Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania do nich zmian. O każdej takiej zmianie zostanie zawarta informacja na stronie internetowej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku wybrania tej formy płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  • b) płatność gotówką w Biurze Sprzedawcy.
 4. W sytuacji wyboru jako sposobu płatności przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych. W przypadku przekroczenia terminu płatności Sprzedawca wyznaczy klientowi dodatkowy, 3-dniowy termin na zapłatę, po upływie którego ma prawo do odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia klienta.
 5. Sprzedawca dopuszcza możliwość ustalenia odroczonego terminu płatności za zamówienie (kredyt kupiecki) dla stałych klientów. Udzielenie kredytu kupieckiego, jego wysokość oraz termin zapłaty każdorazowo ustala Sprzedawca.
§6 Wysyłka
 1. Przy każdym produkcie dostępnym w Sklepie Internetowym Sprzedawca zamieszcza informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Przewoźnika, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 4. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Magazynie Sprzedawcy, w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon albo fakturę VAT za zakupione Towary.
§7 Rękojmia i gwarancja
 1. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym Sprzedawcy są fabrycznie nowe i objęte Gwarancją Producenta. Jeżeli Sprzedawca oferuje do sprzedaży towar używany, wówczas taka informacja jest wyraźnie zawarta w opisie danego produktu w Sklepie Internetowym. Towary używane mogą nie być objęte Gwarancją Producenta.
 2. Przed zawarciem Umowy Klient na życzenie może otrzymać od Sprzedawcy warunki gwarancji na dany Towar, ustalone przez producenta.
 3. Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji, Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela Klientom będącym Konsumentami dwuletniej rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zakupione towary.
 4. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  • b) Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • c) Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • d) Żądać usunięcia wady
 5. W przypadku wyboru przez Konsumenta uprawnienia określonego w § 7 ust. 4 litera a lub b Sprzedawca może jednak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta określonego w § 7 ust. 4 litera c lub d, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. W przypadku zakupu Towaru przez Przedsiębiorcę, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Kupującego do Magazynu Sprzedawcy na adres Regesta S.A, Ul. Logistyczna 1, 55-020 Krajków.
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
§8 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 12 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • a) W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • b) W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Magazynu Sprzedawcy tj. na adres Regesta S.A., Ul. Logistyczna 1, 55-020 Krajków. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • a) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • b) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • d) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • e) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • f) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  • g) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • h) O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§9 Ochrona danych osobowych
 1. W celu prawidłowego świadczenia usług oraz zawarcia Umowy sprzedaży Towaru Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Administratorem danych osobowych jest SOLAR ENERGIA WANKOWICZ GLEZER SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10M 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP: 9261685562, REGON: 388372979, KRS: 0000888302. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy na świadczenie usług Sklepu Internetowego oraz Umowy Sprzedaży Towarów. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach informacyjno-marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania bądź przenoszenia danych, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji określonych powyżej uprawnień Klient obowiązany jest do złożenia stosownego wniosku drogą mailową na adres biuro@sklepsolar.pl
 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres:
  • a) W celu prawidłowej realizacji umowy na świadczenie usług Sklepu Internetowego na rzecz Klienta – przez czas trwania tej umowy oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, lub do momentu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
  • b) W celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży Towarów – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, lub do momentu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
  • c) W celach informacyjno-marketingowych, na podstawie zgody udzielonej przez Klienta – do momentu wycofania tej zgody.
 6. Sprzedawca nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnemu podmiotowi bez wyraźnej zgody Klienta, o ile konieczność udostępnienia nie wynika z przepisu prawa lub decyzji upoważnionego organu. Sprzedawca nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Klientowi przysługuje wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§10 Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sporu powstałego na gruncie zawartej Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w z dniem jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje usunięciem jego konta klienta.
 5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.