Skip to main content

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez:

Solar Energia Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piastów 10M 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP:9261685102,

REGON:387457550, KRS:0000868606, za pośrednictwem sklepu internetowego

www.sklepsolar.pl (zwanego dalej: ?S klepem Internetowym? ) oraz określa zasady i warunki

świadczenia przez Solar Energia Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piastów 10M 66-600 Krosno Odrzańskie

usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania

dostawy towarów:

a) Firmę kurierską; UPS

b) Raben Logistics Sp. z o.o. o/Zielona Góra

4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta

podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu

do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą

być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz

przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi

Prowadzenie Konta Klienta.

8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym

imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,

wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11. Biuro Sprzedawcy – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, których lista

dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.

12. Biuro Sprzedawcy – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: Solar

Energia Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piastów 10M 66-600 Krosno Odrzańskie

13. Sprzedawca – oznacza Solar Energia Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piastów 10M 66-600 Krosno

Odrzańskie , NIP:9261685102, REGON:387457550, KRS:0000868606 ; e-mail:

biuro@sklepsolar.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

14. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca

prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.sklepsolar.pl .

15. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony

Internetowej Sklepu.

16.Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy

przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp

do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które

pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

17.Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie,

między Klientem a Sprzedawcą.

18.Usługa – oznacza usługę przedstawianą przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony

Internetowej Sklepu.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa

własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej

Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej

Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu

w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich)

należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony

i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla

użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,

systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne

wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to

przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox

60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca

pliki typu ?cookies? oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona

Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768

pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów

ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym

urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie

Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy

urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach

końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy

Klient może wyłączyć mechanizm ?cookies? w przeglądarce internetowej swojego urządzenia

końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie ?cookies? może jednak spowodować

utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony

Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania

z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta

aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest

posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty

elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz

wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług

nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi

obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług

świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania

danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe

środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni

stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek

formie Hasła.

8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu

prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności

reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu

treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu

treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

§ 3 Rejestracja

1 . W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez

Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny

drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się

w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się

z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola

formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu

zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych

odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach

marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie

drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili

cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może

zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie,

drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym

potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie

drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu

do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy

w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia

Umowy.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony

Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu

w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje

zamówienie wybierając Towar lub Usługę, którym/ którą jest zainteresowany. Dodanie Towaru

lub Usługi do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem

lub Usługą prezentowanym/ prezentowaną na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po

skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w ?KOSZYKU? sposobu Dostawy oraz formy

płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,

wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk ?ZAMÓW?. Każdorazowo przed wysyłką

zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar lub

Usługę i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść

w związku z Umową.

5. Klient przed zawarciem Umowy, której przedmiotem jest Usługa, otrzymuje za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu informację o cenie usługi, czasie trwania usługi,

sposobie jej świadczenia oraz informacje o zakresie usługi.

6. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi, Klient może wyrazić zgodę,

aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od

Umowy.

7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer

telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy

telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru/ Usługi spośród Towarów/ Usług

znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Towaru/ Usług jaką chciałby zamówić

oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru,

swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez

Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia ? w razie gdyby

doszło do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy

telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów/ Usług oraz

łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach

jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy. W przypadku, gdy

przedmiotem Umowy ma być świadczenie Usługi, Klient przed zawarciem Umowy otrzymuje

informację o cenie usługi, czasie trwania usługi, sposobie jej świadczenia oraz o zakresie

usługi.

8. Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy, utrwaloną ? według

wyboru Klienta – na papierze, bądź w formie wiadomości elektronicznej ? przy czym

potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy.

9. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy

potwierdzenia, o którym mowa powyżej w §4 ust. 8, jest utrwalone na papierze lub innym

Trwałym nośniku.

10. Po zawarciu Umowy za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku,

na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację

zawierającą potwierdzenie warunków Umowy. Potwierdzenie zawiera w szczególności:

określenie Towaru/ Usługi będącego/ będącej przedmiotem Umowy, jego/ jej cenę, koszt

Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść

w związku z Umową.

11. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na

adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości

przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru/ Usług, jego/ jej ilość,

spośród Towarów/ Usług prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, kolor Towaru oraz

swoje dane teleadresowe.

12. Przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać potwierdzenia telefonicznego przez

pracownika Sklepu.

13. Dane osobowe podawane podczas rejestracji Klienta są wykorzystywane przez Solar

Energia Sp. z o.o. Sp. k., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. ? tekst jednolity) i nie będą udostępniane innym

podmiotom za wyjątkiem organów państwowych do tego uprawnionych. Sklep przetwarza

dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

14. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 10,

Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej,

podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów/ Usług oraz możliwe formy

płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich

dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy. Wiadomość zawiera

także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty

elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie

podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając

wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób

Dostawy.

15. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy.

16. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

17. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja

o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której

mowa w §4 ust. 13 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.

18. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na

Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez

Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny netto do których należy doliczyć

obowiązującą stawkę podatku VAT i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy

i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową,

o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu

zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja

zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia

przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Biurze

Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar

wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy

Sprzedawcy);

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej

umowy w terminie 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5

ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie

płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie

na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego

terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego

terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku

oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

5. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy bez wad.

6. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych

potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

7. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest

w Dniach roboczych.

8. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres

wskazany w formularzu zamówienia.

 

§ 6 Dostawa

1. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru

Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca

nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

2. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy

przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma

prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

3. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać

w Biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie

Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za

pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy

paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy

składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie

próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez

Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie,

ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

6. Koszty wysyłki towarów uzależnione są od kraju dostawy , wagi i sposobu wysyłki.

7. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną

(rękojmia).

8. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez

Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od

wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia

wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia

wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta

jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem

proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość

Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę

niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

9. Klient może żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę

w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do

zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub

w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową

wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

11. Jeżeli rzecz przesłana przez sprzedawcę ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi zajmującemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

12. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przewoźnikowi przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenie rzeczy.

13. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 

§ 7 Rękojmia

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierować

w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do

reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.

a) Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Solar Energia Sp. z o.o. Sp.

k. ul. Piastów 10M 66-600 Krosno Odrzańskie , NIP:9261685102, REGON:387457550,

KRS:0000868606

b) Klient może zgłosić Sprzedawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której

przedmiotem jest świadczenie Usług. Reklamacja może być złożona w formie

elektronicznej i przesłana na adres sklep@solar-energia.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym

Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie

później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

c) Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług

nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być

złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@solar-energia.pl . W zgłoszeniu

reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie,

lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

3. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez

producenta Towaru bądź dystrybutora.

4. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni

odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do

przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub

wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;

b) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

8. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za

pośrednictwem strony internetowej.

W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

9. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona gdy kupujący jest przedsiębiorcą.

 

§ 8 Gwarancja

1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie

dokonane przez niego płatności.

2. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać

się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem

Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego,

które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 9 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż

w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy

odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

2. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Solar Energia Sp. z o.o. Sp. k., ul.

Piastów 10M 66-600 Krosno Odrzańskie ,

3. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty dostawy i

zwrotu Towaru.

4. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany

pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej

Sklepu.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania Towaru.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,

jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,

który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem

w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za

wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem.

8. Jeżeli Klient będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu

żądania rozpoczęcia świadczenia usługi odpłatnej przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,

z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub

wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa

spełnionego świadczenia.

9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem

w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za

wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem.

 

§ 10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Prowadzenie Konta Klienta;

2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu

udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób

właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na

Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i

polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach

opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach

Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał

podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już

zrealizowanych.

7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług

nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia

działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na

zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na

zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku

działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa

lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług

nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności:

przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi

działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z

wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej

podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca

zawiadamia Klienta o zablokowaniu.

8. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności

przemysłowej i/lub praw pokrewnych do ? odpowiednio – utworów, przedmiotów praw

własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które

składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu,

danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób

legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę,

jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z

postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych.

9. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych

osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego

prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o

charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

10. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których

mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw

autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą

przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób,

zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub

określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o

charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z

działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy

obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych

przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w

szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób

trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie

niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi

bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

12. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych

przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

13. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie

Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność,

przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na

podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

14. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania

mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych

usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem

zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz

postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie nieodpłatnych usług

drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy

użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się

Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

a) Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie

do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta

podczas Rejestracji.

b) Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie nieodpłatnych usług

drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy

użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się

Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w

granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na

nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do

rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów

powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do

tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów

uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności

rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista

jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest

platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i

przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia

przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są

realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez

Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie

Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego

Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną

zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje

nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje

rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.

9. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

W związku z dużą ilością zamówień, czas realizacji może wydłużyć się do 72 godzin.
This is default text for notification bar

Dodaj się do newslettera by otrzymywać powiadomienia o promocjach i nowościach!